Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van  Mina’s Paradise

Artikel 1. Identiteit van Mina’s Paradise
Mina’s Paradise is een beauty webshop.
Adres: GEEN BEZOEK ADRES
Telefoonnummer: 0614524950
E-mail: mina_beauty@minasparadise.com
Btw-Identificatienummer:
KvK-nummer:
IBAN:
BIC:

Artikel 2. Definities
1. Ondernemer: Mina’s Paradise Webshop, (GEEN BEZOEK ADRES!!)

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met Mina’s Paradise.

3. Bedrijf: de onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig ingeschreven is in het handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met Mina’s Paradise.

4. Klant: consument of bedrijf.

5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) telefoon en internet.

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Mina’s Paradise georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Bedenktijd: de periode waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

9. Dag: kalenderdag

10. Werkdag: maandag tot en met zondag (ONLINE)

11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Mina’s Paradise in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mina’s Paradise en klant en op elk aanbod van de Mina’s Paradise.

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Mina’s Paradise de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de Mina’s Paradise voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de klant de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod
1. Mina’s Paradise zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de klant het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt zullen deze afbeeldingen zo waarheidsgetrouw mogelijk van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Mina’s Paradise niet.

3. Bij een aanbod vermeldt Mina’s Paradise duidelijk wat de rechten en plichten van een klant zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
– prijs inclusief belastingen;
– kosten van aflevering indien van toepassing;
– wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de klant deze tot stand kan laten komen;
– wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
– de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten en;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de klant kan worden geraadpleegd.
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.

– termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 5. De Prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing.

2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3. Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar Mina’s Paradise geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door Mina’s Paradise duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Mina’s Paradise dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de klant de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 6. Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan vooraf bezorging van het goed.

2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant kan Mina’s Paradise, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen mits zulks vooraf aan de klant is medegedeeld.

3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan Mina’s Paradise te worden medegedeeld.

Artikel 7. Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De klant heeft bij de aankoop van producten gedurende veertien kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product of totale bestelling door of namens de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door dit ondubbelzinnig kenbaar te maken. Voor niet-consumenten is het herroepingsrecht niet van toepassing.

2. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Mina’s Paradise retourneren, volgens de door Mina’s Paradise aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8. Kosten in geval van herroeping
1. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de standaard terugzending niet voor zijn rekening.

2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Mina’s Paradise dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de terugzending, bewijs van terugzending of herroeping.

Artikel 9. Garantie
Een door Mina’s Paradise, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Mina’s Paradise ten opzichte van de klant heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 10. Conformiteit
Mina’s Paradise staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 14 kalender dagen nadat het product is bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mina’s Paradise.

2. Mina’s Paradise zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien kalender dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mina’s Paradise binnen de termijn van veertien kalender dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Aanbiedingen en Acties
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten, prijzen et cetera niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

Privacy Notice 
Als u een bestelling plaatst, hebben wij de volgende gegevens van u nodig om uw bestelling uit te voeren: uw naam, het afleveradres en uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van het verloop. Uw persoonlijke gegevens worden niet door gesluisd aan derden. De persoonsgegevens die u via onze webwinkel aan ons verstrekt, leggen wij vast in een bestand. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. e-mailadres